TK-110, TK-1115, TK-1125, TK-1130, TK-1140, TK-120, TK-130, TK-140, TK-160, TK-17, TK-170, TK-18, TK-310TK-3100, TK-3110, TK-3130, TK-3150, TK-3170, TK-3190, TK-320, TK-340,